Информация
Информация
Hybrid books
изток-запад
Колибли
изток-запад
Колибри
Новини

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Книжарници Приятели” е търговска марка на Букборд ООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул Поручик Христо Топракчиев № 11, ЕИК: 201761284, ДДС номер: BG201761284.

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта Priateli.bg  вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието.

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права са запазени! Използването на каквото и да е съдържание за търговски цели, без писменото разрешение на Букборд ООД, е изрично забранено!

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането и разпространението на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Букборд ООД;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

За използването на услугите на интернет магазина Priateli.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

С оглед сигурността на своите Потребители, Букборд ООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Priateli.bg при ползване от него на Виртуална книжарница, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Priateli.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и от служители на Букборд ООД.

Букборд ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за каквито и да е цели.

Цени

Priateli.bg има правото да променя цените, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на заявяване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница, Priateli.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Priateli.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 3 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 3 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Стойност на доставката (без ограничение в теглото): 1,90 лева за София и 2,90 лева за останалата част от страната. Доставката се извършва от куриреска фирма "Спиди".

Priateli.bg си запазва правото да променя куриерската фирма, извършваща доставката без да предупреждава предварително Потребителя, ако това не променя цената, срока, както и  начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой (с наложен платеж) на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да заплати на приносителя сумата в момента на доставката. При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банкова смeтка, посочена от Priateli.bg и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банкова сметка, посочена от Priateli.bg, и едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента. При отказ на клиента да получи доставените му заглавия, сумата не се възстановява.

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 7 дни от получаването на поръчката. Когато стоката е книга или списание на хартиен носител, поръчката не подлежи на връщане ако вече е била изпратена. Поръчки, които все още на са изпратени, могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.

Изпратените книги и списания, не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат фабрични дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са с деформиран външен вид. Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ - копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това освен всичко друго е и нарушение на авторските права.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7 дни от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Букборд ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Priateli.bg.

 Други

Priateli.bg си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. Priateli.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без изрично уведомяване на Потребителите. Букборд ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Priateli.bg се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. Priateli.bg не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

Priateli.bg не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание.

Priateli.bg може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Priateli.bg не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Priateli.bg не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Priateli.bg може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Priateli.bg няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.